1. เรียนรู้พื้นฐาน Nuke 3D system และวิธีการทำงานบนระบบ 3D
  2. ทดลองสร้าง 3D scene และทำความเข้าใจกับ Camera, ScanlineRender และ Card nodes
  3. ทดลองสร้าง Model ใน Maya แล้ว import เข้ามาทำงานใน Nuke
  4. การ Export 3D object จาก Nuke เพื่อส่งต่อไปทำงานบนโปรแกรม 3D อื่นๆ
  5. 3D Transformations, Axis, Lights, Shaders and Geometry
  6. ความแตกต่างระหว่าง UVProject และ Project3D
  7. ความรู้พื้นฐานในการทำ Digital Matte Painting และการจัดการ layer ใน Photoshop ก่อนนำมาใช้งานใน Nuke
  8. ทดลองทำ Camera Projection จากภาพ Digital Matte Painting (DMP)

Comments