• อธิบายหลักการทำงานร่วมกันระหว่าง Nuke กับ 3rd Party Data เช่น  Maya, Modo, Houdini, Mari, 3Dsmax เป็นต้น
  • การใช้ 3D data จาก Maya ช่วยในการทำ 3D Roto และ Projection Technique
  • Shuffle Channel, Copy Channel Part 2
  • การทำ Luminance Keying สำหรับท้องฟ้า
  • การสร้าง 3D point จาก 2D position data ด้วยเทคนิค PointTo3D

Comments